European Business Awards for the Environment

Víťazmi európskych podnikateľských ocenení pre životné prostredie sa stali:

A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (Španielsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
Arçelik A.Ş. (Turecko) – Manažérske ocenenie (Stredné až veľké podniky)
ecop Technologies GmbH (Rakúsko) – ocenenie za podnikové procesy
Efficient Energy GmbH (Nemecko) – ocenenie za produkty a služby
EOSTA B.V. (Holandsko) – ocenenie za spoluprácu s rozvojmi krajinami
Jean Bouteille (Francúzsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
SUEZ SPAIN (Španielsko) – ocenenie za podnikanie a biodiverzitu

Sedem spoločností zo šiestich rôznych krajín sa stalo víťazom ocenenia „European Business Awards for the Environment 2018-2019“ v rôznych kategóriách, ktoré odmeňuje podniky, ktoré najviac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom ekologických inovácií.

Víťazi boli vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra vo Viedni (Rakúsko) v rámci konferencie ” Growth in Transition ” za prítomnosti Gillesa Ganteleta, riaditeľa DG pre životné prostredie Európskej komisie a riaditeľa Jürgena Schneidera generálneho riaditeľa rakúskeho spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch.

Prečítajte si viac o víťazoch tu.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

predstavuje EMAS – schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka ktorej vedia organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia efektívnosti zdrojov a popri tom znížiť svoje negatívne vplyvy na životné prostredie.

Informačný list prezentuje prínosy organizácií k obehovému hospodárstvu, konkrétne príklady prístupov a opatrení na spoluprácu zainteresovaných strán v obehovom hospodárstve. Súčasťou sú aj „osvedčené postupy“ ako implementovať princípy obehového hospodárstva do systému manažérstva environmentu prepojené s príkladmi z praxe a smerovanie k podpore obehového hospodárstva prostredníctvom schémy EMAS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Súbor: PDF icon EMAS_obehove hospodarstvo_27092018.pdf

Malý podnik a EMAS?

Inšpirujte sa španielskou organizáciou La Page Original, jednou z najmenších organizácií registrovaných v schéme EMAS, ocenenou cenou EMAS Awards 2015.

La Page Original implementovala niekoľko rôznych opatrení na zníženie spotreby energie, vody, papiera a zníženie produkcie odpadu. Dosiahnuté zníženia nie sú veľké v porovnaní so strednými a veľkými organizáciami, ale naučili sa ako zlepšovať svoju spotrebu a teda aj náklady. Viac o ceste za EMAS sa dočítate v prípadovej štúdii.

Viete ako vyzerá environmentálne vyhlásenie organizácie, ktorá okrem iného vytvára vizuály a grafický dizajn?

CASE Study- La Page Original

Environmentálne vyhlásenie La Page Original (SJA)

EMAS a obehové hospodárstvo

Európska komisia uverejnila správu o EMAS a obehovom hospodárstve. Vďaka nej chce zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a zdôrazniť ako organizácie registrované v schéme EMAS môžu prispievať k stratégii obehového hospodárstva. Dokument predstavuje návody pre organizácie registrované v schéme EMAS ako aj pre organizácie, ktoré by radi využívali schému EMAS pri uplatňovaní tejto stratégie.

Hodnotením environmentálneho správania, podávaním environmentálnych správ a neustálym zlepšovaním environmentálneho správania už organizácie registrované v schéme EMAS urobili prvý krok smerom k obehovému hospodárstvu.

Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

Revidovanie príloh nariadenia EMAS

Nová norma ISO 14001:2015 bola oficiálne publikovaná 15. septembra 2015. Nakoľko Príloha II naradenia EMAS zahŕňa požiadavky na zavedenie systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015, Európska komisia zmeny musela integrovať aj od nariadenia EMAS. Proces sa v týchto dňoch skončil a revidované Prílohy I-III sú dostupné v Úradnom vestníku európskej únie.

Organizácie registrované v schéme EMAS budú musieť urobiť pár zmien, aby plne vyhovovali všetkým novým požiadavkám normy ISO 14001:2015. Okrem súčasných požiadaviek budú musieť:

  • určiť súvislosti organizácie, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť schopnosť dosiahnuť zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu,
  • identifikovať zainteresované strany a určiť ich relevantné potreby a očakávania,
  • zvážiť perspektívu životného cyklu svojich činností, výrobkov a služieb pri posudzovaní významu ich environmentálnych aspektov,
  • určiť riziká a príležitosti systému manažérstva environmentu.

Viac informácií nájdete na informačnom liste The revised annexes of the EMAS regulation a Úradnom vestníku európskej únie.

Infomačný list v slovenskom jazyku

Nový sektorový dokument – výroba potravín a nápojov

Medzi jednou z hlavných zmien v druhej revízii nariadenia o EMAS v roku 2009 bola zvýšená podpora pre najlepšie postupy manažérstva environmentu v jednotlivých ekonomických sektoroch. Pre tento účel sa spojila Európska komisia a Spoločné výskumné centrum (JRC) a postupne sa zaviazali vytvárať Sektorové referenčné dokumenty (SRD) o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva.

Koncom augusta bol publikovaný v poradí tretí SRD v sektore výroby potravín a nápojov, ktorý zahŕňa najlepšie postupy environmentálneho manažérstva, ukazovatele environmentálneho správania a referenčné kritéria excelentnosti v tomto sektore.

Plné znenie SRD aj v slovenskom jazyku nájdete tu

EMAS a Ecolabel boli podrobené hodnoteniu

Európska komisia prijala správu obsahujúcu závery rozsiahleho hodnotenia (Fitness Check) schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a environmentálnej značky EU Ecolabel.

Cieľom tohto hodnotenia bolo zanalyzovať relevantnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu dobrovoľných schém environmentálnej politiky – EMAS a EU Ecolabel.

Dôležité zistenia:

  • EMAS a EU Ecolabel sú dôležité schémy, ktoré pomáhajú znižovať negatívne vplyvy spotreby a výroby.
  • Schémy slúžia ako inšpirácia pre iné systémy manažérstva environmentu a environmentálnych značiek ako aj pre akúkoľvek organizáciu, ktorá chce poznať najlepšie postupy na trhu.
  • Na rozdiel od ISO 14 001, schéma EMAS vyžaduje podávanie správ a overovanie, ktoré verejné orgány môžu použiť na identifikáciu najlepších organizácií a šetriť tak zdroje pre potreby monitorovania.
  • 70% organizácií registrovaných v schéme EMAS potvrdzuje, že schéma im pomáha dosiahnuť lepšie výsledky v energetickej účinnosti, využívaní materiálov, spotreby vody a produkcie odpadu.
  • Pre EÚ by sa hodnota schém mohla navýšiť, zvýšením ich zavádzania v praxi.

Viac informácii nájdete na: fitness_check_en

Udržateľná dovolenka? Cestujte s bookdifferent.com!

Ako spraviť svoju dovolenku či pracovnú cestu zelenšou? Je možné ubytovať sa v hoteli, ktorý berie ohľad na životné prostredie? Áno, je to možné!

BookDifferent.com ponúka širokú škálu ubytovaní v 207 krajinách po celom svete. Cieľom je vytvorenie lepšieho sveta prostredníctvom čistejšieho, zelenšieho a férového turistického sektora. Ako sociálny podnik uprednostňujú vytváranie pozitívneho dopadu pred maximalizáciou zisku.

Na portáli nájdete 7 000 eko-certifikovaných ubytovaní
O ubytovaniach, ktoré nie sú certifikované nájdete informáciu o ich uhlíkovej stope
Ako sociálny podnik prispievajú na neziskové organizácie v hodnote 10 % zo svojich príjmov
BookDifferent ponúka 100%
garanciu najlepšej ceny

Už viete kde budete najbližšie objednávať svoje ubytovanie?

Nová užívateľská príručka zjednodušila vstup do združenej registrácie

Koncom roka 2017 bola aktualizovaná užívateľská príručka EMAS pod rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2017/2285, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Príručka pre používateľov EMAS bola zostavená podľa požiadaviek v článku 46 ods. 5 nariadenia o EMAS. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť jednoduché a zrozumiteľné informácie organizáciám, ktoré sa zaujímajú o EMAS. Obsahuje jednoduchý návod zavedenia systému krok za krokom. Ponúka prehľad hlavných prvkov a krokov, ktoré organizácia plánujúca účasť na schéme musí vykonať. Jeho cieľom je uľahčiť organizáciám zapojiť sa do schémy EMAS a zvýšiť tak celkovú mieru zavádzania systému manažérstva EMAS. Takisto je dôležité mať na pamäti všeobecný cieľ nariadenia EÚ, ktorým je harmonizácia vykonávania vo všetkých členských štátoch a vytvorenie spoločného legislatívneho rámca. S konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa globálnej schémy EMAS sa možno oboznámiť v rozhodnutí Komisie 2011/832/EÚ (2) zo 7. decembra 2011 týkajúcom sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Skrátené informácie k novému zjednodušenému postupu združenej registrácie nájdete TU a TU.