Aké sú výhody zavedenia schémy EMAS?

1. Zlepšovanie environmentálneho správania

70% registrovaných organizácií preukazuje zlepšovanie takmer vo všetkých hlavných ukazovateľoch (Zdroj: EMAS evaluation study, 2015).

2. Zlepšovanie dodržiavania právnych požiadaviek a znižovanie risku pokút

Viac ako 70% environmentálnych overovateľov považuje schému EMAS za efektívnejšiu ako normu ISO 14001 pri dodržiavaní právnych požiadaviek. 69% organizácií registrovaných v schéme EMAS pociťuje, že dosiahnuť dodržiavanie právnych požiadaviek je jednoduchšie, ak implementujete aj schému EMAS, nielen normu ISO 14001 (80% z nich vstúpilo do schémy EMAS a má aj normu ISO 14001)
(Zdroj: RAVE study, 2018).

3. Lepšia identifikácia prerozdelenia zodpovednosti v organizácii: úlohy a zodpovednosti sú lepšie definované, povedomie o jednotlivých tímoch je silnejšie

Pri prieskume ako EMAS pomáha organizáciám, bola táto nepriama výhoda ich treťou najčastejšou odpoveďou.

4. Menej environmentálnych nehôd

5. Znižovanie nákladov cez opätovné použitie, recykláciu a znižovanie využívania zdrojov a energie

6. Zlepšovanie vzťahov so zainteresovanými stranami: zamestnanci sú viac odhodlaní a externé zainteresované strany si vážia transparentnosť organizácie.

7. Regulačné úľavy: v niektorých členských štátoch verejné orgány poskytujú organizáciám registrovaným v schéme EMAS výhodu ako napríklad menej kontrol či daňové úľavy.

Tieto body predstavujú tri jedinečné charakteristiky schémy EMAS:

výkonnosť – dôveryhodnosť – transparentnosť