Inštitucionálne zabezpečenie EMAS v SR

logo ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 • riadi výkon štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva
 • je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • plní úlohy medzinárodnej spolupráce

logo slovenskej agentúry životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

 • právnická osoba poverená MŽP SR vykonávať funkciu príslušného orgánu pre EMAS

Logo slovenskej národnej akreditačnej služby

Slovenská národná akreditačná služba

 • národný akreditačný orgán vykonávajúci akreditáciu environmentálnych overovateľov a dozor nad ich činnosťou

Logo slovenskej inšpekcie životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • ukladá pokuty za neoprávnené používanie loga EMAS alebo použitie v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 351/2012 Z.z.

Mapa krajov Slovenska

Okresné úrady v sídliacich krajoch

 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • koordinujú činnosti obcí, ak sa územie environmentálneho vplyvu nachádza v územných obvodoch viacerých obvodných úradov životného prostredia

Nešpecifikovaná mapa Slovenska

Okresné úrady

 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009

Mapa krajov Slovenska

Obce

 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009