Inštitucionálne zabezpečenie EMAS v SR

Ministerstvo životného prostrtedia Slovenskej republiky
 • riadi výkon štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva
 • je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • plní úlohy medzinárodnej spolupráce

Slovenská agentúra životného prostredia
 • právnická osoba poverená MŽP SR vykonávať funkciu príslušného orgánu pre EMAS

Slovenská národná akreditačná služba
 • národný akreditačný orgán vykonávajúci akreditáciu environmentálnych overovateľov a dozor nad ich činnosťou

Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • ukladá pokuty za neoprávnené používanie loga EMAS alebo použitie v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 351/2012 Z.z.

Okresné úrady v sídliacich krajoch
 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009
 • koordinujú činnosti obcí, ak sa územie environmentálneho vplyvu nachádza v územných obvodoch viacerých obvodných úradov životného prostredia

Okresné úrady
 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009

Obce
 • sú orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy v zmysle nariadenia (ES) č. 1221/2009