EMAS Awards

EMAS Awards 2019

Európska komisia potvrdila dátum a miesto konania európskych cien EMAS Awards 2019.
Tohtoročný najprestížnejší ceremoniál v oblasti environmentálneho manažmentu sa uskutoční 4. novembra v Bilbao, Španielsko na veľmi špeciálnom mieste The Guggenheim Museum Bilbao.

Téma ocenenia EMAS v roku 2019 je:

„EMAS ako hnací motor zmeny“

Európska komisia a Fórum kompetentných orgánov sa rozhodli oceniť úspechy registrovaných organizácií v schéme EMAS, ktoré implementovali EMAS ako hnaciu silu zmeny smerom k trvalo udržateľnému prechodu prostredníctvom dlhodobej holistickej vízie pozitívneho vplyvu trvalo udržateľného rozvoja ako celku. EMAS je dôležitým nástrojom environmentálnej politiky, ktorý prispieva k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, ako aj k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Organizácie registrované v schéme EMAS sú vďaka svojim systematickým procesom environmentálneho riadenia dobre prispôsobené na to, aby podnikli priekopnícke kroky pri vytváraní udržateľnej transformačnej reality. Preto chce EÚ určiť najlepšie stratégie a opatrenia, ktoré prijali organizácie registrované v schéme EMAS a zvýšiť ich viditeľnosť s cieľom podporiť ich zavedenie v celej EÚ.

Termín na zaslanie národných nominácií do Európskej komisie je 15. júl 2019. Ceny budú udeľované v piatich kategóriách a každá krajina môže predložiť iba jedného národného kandidáta na kategóriu, s maximálnym počtom piatich kandidátov na krajinu.

1. Súkromné mikropodniky a malé organizácie
2. Súkromné stredne veľké organizácie
3. Súkromné veľké organizácie
4. Verejné mikropodniky a malé organizácie
5. Verejné stredné a veľké organizácie

Žiadosti o nomináciu sú oprávnené za predpokladu, že organizácia je schopná preukázať:

  • udržateľné iniciatívy a opatrenia orientované na transformáciu, ktoré prebiehali v čase, keď boli organizácie registrované v schéme EMAS. Prihláška bude prijatá aj keď tieto iniciatívy a opatrenia začali ešte pred registráciou v schéme EMAS
  • jednoznačne sa preukáže dôkaz na iniciatívy a opatrenia v oblasti trvalo udržateľného prechodu alebo na celkový plán, ktorý zahŕňa tieto iniciatívy a opatrenia v rámci environmentálneho vyhlásenia.

V prípade záujmu registrovaných organizácií v schéme EMAS o nomináciu v súťaži EMAS Awards 2019 nás neváhajte kontaktovať do 10. júna 2019 na emailovej adrese emas@sazp.sk

Navštívte stránku emas.eu, kde získate podrobnejšie informácie o EMAS Awards 2019.

 

EMAS Awards 2017

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie vyhlasuje EMAS Awards 2017. Ide o najprestížnejšie ocenenie v oblasti environmentálneho manažérstva, ktorého sa od roku 2005 môžu zúčastniť organizácie registrované v schéme EMAS.

Fórum príslušných orgánov a Európska komisia sa pre tento ročník rozhodli uznať úspechy EMAS organizácií, ktoré vynaložili značné úsilie a iniciatívu, aby sa európske hospodárstvo stalo ešte viac obehovým a svojimi úspechmi inšpirujú ostatných, aby robili to isté. Hlavným cieľom koncepcie obehového hospodárstva je zabezpečenie optimalizácie výnosnosti zdroja a zachovanie prírodného zdroja. Obehové hospodárstvo je o prijatí integrovaného prístupu k udržateľnému rozvoju produktov a procesov za súčasného zachovania hodnoty produktov, služieb a materiálov a minimalizácie odpadu.

Tematické zameranie pre rok 2017 je:

„Prispievame k európskemu obehovému hospodárstvu“

Ceny budú udeľované v nasledovných kategóriách:

  • súkromné mikropodniky, malé a stredné podniky
  • veľké súkromné podniky
  • verejné inštitúcie

Ako sa zapojiť

Prihlášky budú prijaté za predpokladu, že organizácie budú schopné preukázať, že:

ich iniciatívy a opatrenia, ktoré sú v súlade s obehovým hospodárstvom prebiehali v čase, keď boli registrované v schéme EMAS. Prihláška bude prijatá aj keď tieto iniciatívy a opatrenia začali ešte pred registráciou v schéme EMAS;
preukáže dôkaz, že iniciatívy obehového hospodárstva alebo plán, ktorý tieto iniciatívy a opatrenia zastrešuje je prezentovaný v environmentálnom vyhlásení.

Pre účasť v súťaži musí organizácia s platnou registráciou v schéme EMAS zaslať svojmu príslušnému orgánu prihlášku, v ktorej uvedie základné identifikačné údaje a informácie o aktivitách a opatreniach realizovaných v rámci vyhlásenej tematickej oblasti podľa vyhlásených kritérií (viď nižšie).

K prihláške sa prikladá elektronická verzia posledného overeného environmentálneho vyhlásenia. Pri vypĺňaní prihlášky označte konkrétne strany v environmentálnom vyhlásení, kde sú uvedené vaše iniciatívy alebo úspechy.

Hodnotenie a praktické informácie

Pri hodnotení prihlášky bude porota brať inšpiráciu z oznámenia Európskej komisie „Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu“. Obehové hospodárstvo sa vyznačuje prierezovým prístupom medzi týmito štyrmi oblasťami:

  1. Verejné obstarávanie a získavanie udržateľných služieb/produktov
  2. Vývoj, výroba a zabezpečenie udržateľných služieb/produktov/obchodných modelov navrhnutých tak, aby sa zabezpečilo rozumné využívanie zdrojov, opätovné použitie/oprava/recyklovanie alebo ich čo najdlhšie využívanie
  3. Materiálovo efektívnejšia výroba a distribúcia
  4. Nakladanie s odpadom, recyklovanie a priemyselná symbióza

Súťažiaci môžu preukázať svoje úspechy zameraním sa na tie procesy, v ktorých prispievajú k obehovému hospodárstvu. Avšak organizácia, ktorej postupy majú prierezový charakter a zasahujú viacero procesov, získa body navyše v hodnotiacich kritériách v bode č. 2. (Iniciatívy vo vašej organizácii, ktoré majú pozitívny dopad v rôznych fázach životného cyklu).

Znenie kritérií a prihlášku nájdete na pravom boku tejto stránky.
Informácie v anglickom jazyku nájdete na http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/news/news27_en.htm