Kto sa môže zapojiť do schémy EMAS

Schéma EMAS je otvorená pre všetky sektory hospodárstva a všetky typy organizácií verejného i súkromného sektora, ktoré hľadajú spôsob ako zdokonaliť svoje environmentálne správanie. Od roku 2010 (EMAS III) schéma umožňuje členským štátom registráciu aj mimo Európskej únie (EMAS Global).

Metodika EMAS Easy umožňuje uplatniť schému aj v malých a stredných podnikoch (MSP), ktoré sú viac limitované z hľadiska finančných a ľudských zdrojov. Revidovanie cyklov auditu zlepšuje uplatniteľnosť schémy pre MSP. Možnosť nielen jednoduchej, ale aj združenej registrácie viacerých miest znižuje administratívne a finančné zaťaženie pre organizácie s viacerými miestami. Pre miestne verejné orgány EMAS pomáha zjednodušovať environmentálne aktivity a požiadavky, napríklad v administratíve, stavebníctve, zdravotníctve a školstve.

O začlenenie do schémy EMAS sa môže uchádzať každá organizácia, ktorá splní nasledovné požiadavky:

  1. vykoná úvodné environmentálne preskúmanie svojich činností, výrobkov a služieb;
  2. zavedie a udržiava systém environmentálneho manažérstva (EMS);
  3. vykoná interný environmentálny audit;
  4. vypracuje environmentálne vyhlásenie (EV), inšpirovať sa môžete na stránke Registra EMAS v SR;
  5. dá si overiť svoj proces environmentálneho preskúmania, systém environmentálneho manažérstva, postup auditov a environmentálne vyhlásenie environmentálnym overovateľom;
  6. predloží príslušnému orgánu žiadosť o zápis do registra.