História EMAS

Emas obdobie popis

EMAS I

29.7.1993 Prijatie schémy EMAS Európskou radou – Nariadenie Rady EHS č. 1836/93 umožňovalo dobrovoľnú participáciu na schéme organizáciám z oblasti priemyselného sektoru v rámci EÚ a Európskej ekonomickej zóny.
Apríl 1995 Otvorenie schémy EMAS pre organizácie výrobného sektoru.

EMAS II

19.3.2001 Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 761/2001, ktoré nahradilo Nariadenie z roku 1993. EMAS II bo otvorený ekonomickému sektoru vrátane súkromných a verejných služieb
2002 Transpozícia nariadenia EMAS II do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom NR SR č. 468/2002 Z. z. o environmentálne orientovanom riadení a audite.
2005 Revízia zákona NR SR č. 468/2002 Z. z. a jeho nahradenie zákonom č. 491/2005 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

EMAS III

25.11.2009 Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, ktoré nahradilo Nariadenie z roku 2001
2012 Transpozícia nariadenia EMAS III do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2017 Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 1505/2017, ktorým sa menia prílohy I,II a III k nariadeniu EPaR (ES) č. 1221/2009
2018 Prijatie Nariadenia EPaR (ES) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu EPaR (ES) č. 1221/2009