Štatistiky

2018
Monitoring manažérstva environmentu- EMAS & ISO 14 001

Príslušné orgány (určené členským štátom) vytvárajú, udržiavajú a aktualizujú register organizácií zaregistrovaných v ich členskom štáte. Zmeny v národnom registri EMAS sú evidované v databáze organizácií registrovaných v EMAS, ktorá poskytuje zdrojové údaje pre štatistické zhodnotenie vývoja registrácií v schéme EMAS v SR.

 Vstupné údaje o organizáciách s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 nie sú úplne nakoľko získanie údajov o certifikovaných subjektoch je založené najmä na dobrovoľnom poskytnutí výsledkov certifikačného procesu certifikačnými orgánmi, z ktorých niektoré na základe zmluvných podmienok s klientmi neposkytujú informácie o organizáciách.

2023
Monitoring manažérstva environmentu- EMAS & ISO 14 001

EMAS je v súčasnosti najspoľahlivejším a najefektívnejším manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001.

K 31. decembru 2023 je v národnom registri EMAS zapísaných 110 organizácií so 198 miestami a 5 organizácií pod združenou registráciou EÚ s 5 miestami v SR.

 

Norma STN EN ISO 14001 – Systémy manažérstva environmentu (EMS). Špecifikácia s návodom na použitie je základnou medzinárodnou technickou normou, ktorá ustanovuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, postaveného na priebežnom manažérskom cykle P-D-C-A (Plánuj-Urob-Kontroluj-Konaj).

V roku 2018 malo v SR zavedený a certifikovaný EMS podľa normy ISO 14001 celkovo 662 spoločností s nasledovným podielom v jednotlivých sektoroch v členení podľa EA kódov v sektore stavebníctvo (EA 28) s 21,46% podielom, nasleduje sektor základné kovy a kovové výrobky (EA 17) s podielom 12,42%, sektor elektrické a optické prístroje (EA 19) s podielom 12,05%  sektor veľkoobchod a maloobchod (EA 29) s podielom 10,04%  a ostatné sektory, ktoré spolu predstavovali 44,04%.

Zdroj: SAŽP – OEMBD

 

Sektorové zastúpenie registrovaných organizácii v schéme EMAS k roku 2023. Organizácie v samotnom stavebnom sektore majú najväčšie zastúpenie 62,2%. Organizácie, ktoré sú vo výrobnom a zároveň aj stavebnom sektore majú zastúpenie 26,1% a v samotnej výrobe je zastúpenie 2,7%. Odpadové hospodárstvo so zastúpením 4,5%, plynárensky priemysel 0,9%, poradenstvo 0,9%, zdravotníctvo 0,9%, verejná správa 0,9% a IT sektor 0,9%.

Zdroj: SAŽP