Revidovanie príloh nariadenia EMAS

Nová norma ISO 14001:2015 bola oficiálne publikovaná 15. septembra 2015. Nakoľko Príloha II naradenia EMAS zahŕňa požiadavky na zavedenie systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015, Európska komisia zmeny musela integrovať aj od nariadenia EMAS. Proces sa v týchto dňoch skončil a revidované Prílohy I-III sú dostupné v Úradnom vestníku európskej únie.

Organizácie registrované v schéme EMAS budú musieť urobiť pár zmien, aby plne vyhovovali všetkým novým požiadavkám normy ISO 14001:2015. Okrem súčasných požiadaviek budú musieť:

  • určiť súvislosti organizácie, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť schopnosť dosiahnuť zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu,
  • identifikovať zainteresované strany a určiť ich relevantné potreby a očakávania,
  • zvážiť perspektívu životného cyklu svojich činností, výrobkov a služieb pri posudzovaní významu ich environmentálnych aspektov,
  • určiť riziká a príležitosti systému manažérstva environmentu.

Viac informácií nájdete na informačnom liste The revised annexes of the EMAS regulation a Úradnom vestníku európskej únie.

Infomačný list v slovenskom jazyku