MOVECO Innovation Award 2019 – Hľadáme najlepšie riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Projekt MOVECO (Dunajský nadnárodný program) udelí počas jari 2019 inovačnú cenu Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s odpadmi.

Kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Srbska a Rumunska dostanú príležitosť prezentovať svoje produkty a služby širokej verejnosti aj vďaka oceneniu MOVECO Innovation Award 2019. Na Slovensku je kontaktným bodom pre projekt a ocenenie Slovak Business Agency.

Prihlášku do MOVECO Innovation Award si môžete podať ak ste podnikateľský subjekt z vyššie uvedených krajín. Vaše výrobky a služby by mali byť vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky. Podmienkou zaradenia do súťaže je dostupnosť produktov a služieb na trhu (nemôže ísť o výrobky a služby, ktoré ešte neboli uvedené na trh). Účasť je bezplatná.

Inštrukcie pre záujemcov môžete nájsť tu a výzvu na prihlásenie tu.

European Business Awards for the Environment

Víťazmi európskych podnikateľských ocenení pre životné prostredie sa stali:

A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (Španielsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
Arçelik A.Ş. (Turecko) – Manažérske ocenenie (Stredné až veľké podniky)
ecop Technologies GmbH (Rakúsko) – ocenenie za podnikové procesy
Efficient Energy GmbH (Nemecko) – ocenenie za produkty a služby
EOSTA B.V. (Holandsko) – ocenenie za spoluprácu s rozvojmi krajinami
Jean Bouteille (Francúzsko) – Manažérske ocenenie (Micro a malé podniky)
SUEZ SPAIN (Španielsko) – ocenenie za podnikanie a biodiverzitu

Sedem spoločností zo šiestich rôznych krajín sa stalo víťazom ocenenia „European Business Awards for the Environment 2018-2019“ v rôznych kategóriách, ktoré odmeňuje podniky, ktoré najviac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom ekologických inovácií.

Víťazi boli vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra vo Viedni (Rakúsko) v rámci konferencie ” Growth in Transition ” za prítomnosti Gillesa Ganteleta, riaditeľa DG pre životné prostredie Európskej komisie a riaditeľa Jürgena Schneidera generálneho riaditeľa rakúskeho spolkového ministerstva pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch.

Prečítajte si viac o víťazoch tu.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS“

V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným.

Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

predstavuje EMAS – schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka ktorej vedia organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom zvýšenia efektívnosti zdrojov a popri tom znížiť svoje negatívne vplyvy na životné prostredie.

Informačný list prezentuje prínosy organizácií k obehovému hospodárstvu, konkrétne príklady prístupov a opatrení na spoluprácu zainteresovaných strán v obehovom hospodárstve. Súčasťou sú aj „osvedčené postupy“ ako implementovať princípy obehového hospodárstva do systému manažérstva environmentu prepojené s príkladmi z praxe a smerovanie k podpore obehového hospodárstva prostredníctvom schémy EMAS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom PDF súbore.

Súbor: PDF icon EMAS_obehove hospodarstvo_27092018.pdf

Malý podnik a EMAS?

Inšpirujte sa španielskou organizáciou La Page Original, jednou z najmenších organizácií registrovaných v schéme EMAS, ocenenou cenou EMAS Awards 2015.

La Page Original implementovala niekoľko rôznych opatrení na zníženie spotreby energie, vody, papiera a zníženie produkcie odpadu. Dosiahnuté zníženia nie sú veľké v porovnaní so strednými a veľkými organizáciami, ale naučili sa ako zlepšovať svoju spotrebu a teda aj náklady. Viac o ceste za EMAS sa dočítate v prípadovej štúdii.

Viete ako vyzerá environmentálne vyhlásenie organizácie, ktorá okrem iného vytvára vizuály a grafický dizajn?

CASE Study- La Page Original

Environmentálne vyhlásenie La Page Original (SJA)

EMAS a obehové hospodárstvo

Európska komisia uverejnila správu o EMAS a obehovom hospodárstve. Vďaka nej chce zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a zdôrazniť ako organizácie registrované v schéme EMAS môžu prispievať k stratégii obehového hospodárstva. Dokument predstavuje návody pre organizácie registrované v schéme EMAS ako aj pre organizácie, ktoré by radi využívali schému EMAS pri uplatňovaní tejto stratégie.

Hodnotením environmentálneho správania, podávaním environmentálnych správ a neustálym zlepšovaním environmentálneho správania už organizácie registrované v schéme EMAS urobili prvý krok smerom k obehovému hospodárstvu.

Smerom k obehovému hospodárstvu s EMAS

Revidovanie príloh nariadenia EMAS

Nová norma ISO 14001:2015 bola oficiálne publikovaná 15. septembra 2015. Nakoľko Príloha II naradenia EMAS zahŕňa požiadavky na zavedenie systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015, Európska komisia zmeny musela integrovať aj od nariadenia EMAS. Proces sa v týchto dňoch skončil a revidované Prílohy I-III sú dostupné v Úradnom vestníku európskej únie.

Organizácie registrované v schéme EMAS budú musieť urobiť pár zmien, aby plne vyhovovali všetkým novým požiadavkám normy ISO 14001:2015. Okrem súčasných požiadaviek budú musieť:

  • určiť súvislosti organizácie, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť schopnosť dosiahnuť zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu,
  • identifikovať zainteresované strany a určiť ich relevantné potreby a očakávania,
  • zvážiť perspektívu životného cyklu svojich činností, výrobkov a služieb pri posudzovaní významu ich environmentálnych aspektov,
  • určiť riziká a príležitosti systému manažérstva environmentu.

Viac informácií nájdete na informačnom liste The revised annexes of the EMAS regulation a Úradnom vestníku európskej únie.

Infomačný list v slovenskom jazyku

Nový sektorový dokument – výroba potravín a nápojov

Medzi jednou z hlavných zmien v druhej revízii nariadenia o EMAS v roku 2009 bola zvýšená podpora pre najlepšie postupy manažérstva environmentu v jednotlivých ekonomických sektoroch. Pre tento účel sa spojila Európska komisia a Spoločné výskumné centrum (JRC) a postupne sa zaviazali vytvárať Sektorové referenčné dokumenty (SRD) o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva.

Koncom augusta bol publikovaný v poradí tretí SRD v sektore výroby potravín a nápojov, ktorý zahŕňa najlepšie postupy environmentálneho manažérstva, ukazovatele environmentálneho správania a referenčné kritéria excelentnosti v tomto sektore.

Plné znenie SRD aj v slovenskom jazyku nájdete tu

EMAS a Ecolabel boli podrobené hodnoteniu

Európska komisia prijala správu obsahujúcu závery rozsiahleho hodnotenia (Fitness Check) schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a environmentálnej značky EU Ecolabel.

Cieľom tohto hodnotenia bolo zanalyzovať relevantnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu dobrovoľných schém environmentálnej politiky – EMAS a EU Ecolabel.

Dôležité zistenia:

  • EMAS a EU Ecolabel sú dôležité schémy, ktoré pomáhajú znižovať negatívne vplyvy spotreby a výroby.
  • Schémy slúžia ako inšpirácia pre iné systémy manažérstva environmentu a environmentálnych značiek ako aj pre akúkoľvek organizáciu, ktorá chce poznať najlepšie postupy na trhu.
  • Na rozdiel od ISO 14 001, schéma EMAS vyžaduje podávanie správ a overovanie, ktoré verejné orgány môžu použiť na identifikáciu najlepších organizácií a šetriť tak zdroje pre potreby monitorovania.
  • 70% organizácií registrovaných v schéme EMAS potvrdzuje, že schéma im pomáha dosiahnuť lepšie výsledky v energetickej účinnosti, využívaní materiálov, spotreby vody a produkcie odpadu.
  • Pre EÚ by sa hodnota schém mohla navýšiť, zvýšením ich zavádzania v praxi.

Viac informácii nájdete na: fitness_check_en

Udržateľná dovolenka? Cestujte s bookdifferent.com!

Ako spraviť svoju dovolenku či pracovnú cestu zelenšou? Je možné ubytovať sa v hoteli, ktorý berie ohľad na životné prostredie? Áno, je to možné!

BookDifferent.com ponúka širokú škálu ubytovaní v 207 krajinách po celom svete. Cieľom je vytvorenie lepšieho sveta prostredníctvom čistejšieho, zelenšieho a férového turistického sektora. Ako sociálny podnik uprednostňujú vytváranie pozitívneho dopadu pred maximalizáciou zisku.

Na portáli nájdete 7 000 eko-certifikovaných ubytovaní
O ubytovaniach, ktoré nie sú certifikované nájdete informáciu o ich uhlíkovej stope
Ako sociálny podnik prispievajú na neziskové organizácie v hodnote 10 % zo svojich príjmov
BookDifferent ponúka 100%
garanciu najlepšej ceny

Už viete kde budete najbližšie objednávať svoje ubytovanie?