Nová užívateľská príručka zjednodušila vstup do združenej registrácie

Koncom roka 2017 bola aktualizovaná užívateľská príručka EMAS pod rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2017/2285, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Príručka pre používateľov EMAS bola zostavená podľa požiadaviek v článku 46 ods. 5 nariadenia o EMAS. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť jednoduché a zrozumiteľné informácie organizáciám, ktoré sa zaujímajú o EMAS. Obsahuje jednoduchý návod zavedenia systému krok za krokom. Ponúka prehľad hlavných prvkov a krokov, ktoré organizácia plánujúca účasť na schéme musí vykonať. Jeho cieľom je uľahčiť organizáciám zapojiť sa do schémy EMAS a zvýšiť tak celkovú mieru zavádzania systému manažérstva EMAS. Takisto je dôležité mať na pamäti všeobecný cieľ nariadenia EÚ, ktorým je harmonizácia vykonávania vo všetkých členských štátoch a vytvorenie spoločného legislatívneho rámca. S konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa globálnej schémy EMAS sa možno oboznámiť v rozhodnutí Komisie 2011/832/EÚ (2) zo 7. decembra 2011 týkajúcom sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009.

Skrátené informácie k novému zjednodušenému postupu združenej registrácie nájdete TU a TU.

11

Komunikujeme so zainteresovanými stranami, spracovávame a poskytujeme informácie širokej odbornej a laickej verejnosti.

10

Ppolupracujeme so zainteresovanými subjektmi pri tvorbe a implementácii technických noriem ISO radu 14000 v podmienkach SR.

09

Odborne participujeme a podieľame sa na príprave podporných aktivít zameraných na rozvoj a implementáciu zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR.

08

Podieľame sa na monitorovaní, podpore a transfere informácií zainteresovaným stranám v oblasti udržateľnej spotreby a výroby (SCP) a EcoAP – akčný plán pre eko-inovácie v podmienkach SR vo väzbe na strategické prístupy EÚ.

07

Vedieme a pravidelne aktualizuje register osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, register Rozhodnutí EÚ, vrátane registra držiteľov národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ.

06

Zabezpečujeme označovanie produktov v súvislosti s prijímaním žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky a preverovaním plnenia osobitných podmienok podľa požiadaviek zákona a prijímaním žiadostí o udelenie environmentálnej značky EÚ a preverovaním plnenia environmentálnych kritérií EÚ.

05

Predkladáme návrhy a zabezpečuje tvorbu osobitných podmienok na vybrané skupiny produktov na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečujeme odbornú participáciu pri procese tvorby a schvaľovania environmentálnych kritérií EÚ na udelenie environmentálnej značky EÚ.

04

Monitorujeme a z dostupných zdrojov spracovávame údaje o certifikácii systémov environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2005 v SR.

03

Vedieme a udržiavame verejne prístupný register organizácií registrovaných v schéme EMAS na národnej úrovni a v pravidelných mesačných intervaloch oznamuje zmeny Európskej komisii.