11

Komunikujeme so zainteresovanými stranami, spracovávame a poskytujeme informácie širokej odbornej a laickej verejnosti.

10

Ppolupracujeme so zainteresovanými subjektmi pri tvorbe a implementácii technických noriem ISO radu 14000 v podmienkach SR.

09

Odborne participujeme a podieľame sa na príprave podporných aktivít zameraných na rozvoj a implementáciu zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR.

08

Podieľame sa na monitorovaní, podpore a transfere informácií zainteresovaným stranám v oblasti udržateľnej spotreby a výroby (SCP) a EcoAP – akčný plán pre eko-inovácie v podmienkach SR vo väzbe na strategické prístupy EÚ.

07

Vedieme a pravidelne aktualizuje register osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, register Rozhodnutí EÚ, vrátane registra držiteľov národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ.

06

Zabezpečujeme označovanie produktov v súvislosti s prijímaním žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky a preverovaním plnenia osobitných podmienok podľa požiadaviek zákona a prijímaním žiadostí o udelenie environmentálnej značky EÚ a preverovaním plnenia environmentálnych kritérií EÚ.

05

Predkladáme návrhy a zabezpečuje tvorbu osobitných podmienok na vybrané skupiny produktov na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečujeme odbornú participáciu pri procese tvorby a schvaľovania environmentálnych kritérií EÚ na udelenie environmentálnej značky EÚ.

04

Monitorujeme a z dostupných zdrojov spracovávame údaje o certifikácii systémov environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2005 v SR.

03

Vedieme a udržiavame verejne prístupný register organizácií registrovaných v schéme EMAS na národnej úrovni a v pravidelných mesačných intervaloch oznamuje zmeny Európskej komisii.

02

Participujeme na koordinácii postupu registrácie v schéme EMAS spoluprácou s orgánmi presadzovania práva a národným akreditačným orgánom na národnej úrovni a s relevantnými príslušnými orgánmi na európskej úrovni.