08

Podieľame sa na monitorovaní, podpore a transfere informácií zainteresovaným stranám v oblasti udržateľnej spotreby a výroby (SCP) a EcoAP – akčný plán pre eko-inovácie v podmienkach SR vo väzbe na strategické prístupy EÚ.