Skanska SK a. s.

 • Názov organizácie: Skanska SK a. s.
 • Registračné číslo: SK-000017
 • Dátum registrácie: 21.08.2019
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: október 2022
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 8
 • Sídlo spoločnosti Skanska SK a. s., AB Bratislava, Krajná 29, 821 04 Bratislava
 • Prevádzky
  Skanska SK a. s., AB Bratislava, Krajná 29, 821 04 Bratislava, NACE 41.20 42.11 42.12 42.13 42.99 43.11 43.12
  Skanska SK a. s., Pracovisko Šelpice, Krajná 29, 821 04 Bratislava, NACE 42.11 42.13 42.99 43.11 43.12
  Skanska SK a. s., AB Prievidza, Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza, NACE 42.11 42.12 42.13 42.99 43.11 43.12

  Skanska SK a. s., AB Žilina, Dolné Rudiny 6405/1, 010 01 Žilina, NACE 42.11 42.13 42.99 43.11 43.12
  Skanska SK a. s., AB Žilina, Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina, NACE 41.20 43.11
  Skanska SK a. s., AB Martin, Robotnícka 1A, 036 01 Martin, NACE 41.20 42.99 43.11 43.12
  Skanska SK a. s., AB Košice, Alejová 2, 040 11 Košice, NACE 41.2 020 42.11 42.13 42.99 43.11 43.12
  Skanska SK a. s., Výroba asfaltových zmesí Veľká Ida (Obaľovňa Veľká Ida), 044 54, Veľká Ida, NACE 23.99 42.11
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce

Skanska je jedna z najväčších svetových spoločností poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva, komerčného a rezidenčného developmentu a PPP projektov. V Slovenskej republike pôsobí od roku 1999 so sídlom v Bratislave. V súlade s environmentálnou politikou sa spoločnosť zaviazala, že bude sústavne zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom prémiového nástroja schémy EMAS. Schéma bola implementovaná v ôsmich prevádzkach spolu s aktívnymi stavbami spoločnosti. V duchu neustáleho zlepšovania environmentálneho správania zapájajú do procesu  ochrany životného prostredia a zeleného stavania svojich zamestnancov, subdodávateľov, partnerov a iné zúčastnené strany. Aktívnym hľadaním spôsobov ako znížiť negatívne dopady svojich projektov, výrobkov a služieb v priebehu celého životného cyklu sa usilujú o neustále zlepšovanie ich environmentálnej povesti v celosvetovom meradle. Dlhodobými cieľmi spoločnosti je podporovať efektívne využívanie energie a znižovanie emisií plynov súvisiacich s klimatickými zmenami, smerovať k nulovej produkcii odpadu, zodpovedne vyberať materiály, ktoré sú neškodné ľudskej populácií a okoliu. Zmierniť dopad stavebnej činnosti na faunu, flóru a ekosystémy, znížiť dopyt po využívaní vodných zdrojov, znížiť škodlivé emisie do ovzdušia vznikajúcich pri stavebnej činnosti.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti Skanska SK a. s.
EV 2019-2022
aktualizované EV 2020

aktualizované EV 2021