EUROVIA SK, a. s.

Logo Eurovia Vinci

 • Názov organizácie: EUROVIA SK, a. s.
 • Registračné číslo: SK-000012
 • Dátum registrácie: 11. 12. 2017
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.09.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 12
  Sídlo spoločnosti
  Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  Závod Košice, riaditeľstvo, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, NACE 23.99, 38.32, 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41
  Závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov, NACE 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41
  Závod Dopravné stavby, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, NACE 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41
  Závod Operation, Partizánska cesta 118/A, 974 05 Banská Bystrica, NACE 49.41, 81.29
  Závod Stred Banská Bystrica, Zvolenská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica, NACE 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41
  Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava, NACE 42.11, 42.13, 42.21, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99, 49.41
  Závod Obaľovne Poprad, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, NACE 23.99, 38.32
  Obaľovňa Vydumanec, Vydumanec-mestská časť Prešova, 080 01 Prešov, NACE 23.99, 38.32
  Obaľovňa Beladice, extravilán obce Beladice, 951 75 Beladice, NACE 23.99, 38.32

Obaľovňa Zbudza, extravilán obce Zbudza, 072 23  Zbudza, NACE 23.99, 38.32

Obaľovňa Šemša, extravilán ovce Šemša, 044 21 Košice-okolie, NACE 23.99, 38.32
Obaľovňa Kvetnica, extravilán obce Gánovce, 058 01 Gánovce, NACE 23.99, 38.32

 

 • Klasifikácia ekonomických činnosti NACE kódov

  sekcia C – priemyselná výroba                23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
  sekcia F – stavebníctvo 42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n

Spoločnosť Eurovia SK, a. s. je pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky celkovo v pätnástich organizačných útvaroch zapísaných pod registráciou EMAS s hlavným sídlom v Košiciach. Je súčasťou medzinárodného koncernu VINCI, čím sa zaraďuje medzi lídrov v stavebnom sektore na slovenskom trhu. Vzhľadom k rozšírenosti pôsobenia si uvedomujú zodpovednosť za environmentálne vplyvy na svojich trvalých prevádzkach ako aj na stavbách, teda na každom mieste kde vykonáva podnikateľské aktivity s vplyvom na okolité životné prostredie.

Eurovia SK, a. s., v tom čase Cestné stavby, a. s. Košice bola prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, ktorá získala certifikát systému kvality ISO 9002, tú naďalej spĺňa i v tejto dobe ako aj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS, a systém manažérstva environmentu podľa normy ISO 14 001. Ako ďalší krok v environmentálnom rozvoji spoločnosť v roku 2017 zaviedla schému EMAS s cieľom eliminácií negatívnych vplyvov svoje činnosti. Stanovili si realizovať opatrenia na potenciálne zabránenie úniku škodlivých látok do vôd, zníženie množstva emisií zo spaľovania plynu, úsporu spotreby zemného plynu, zriadenie vlastných zariadení na zber odpadov a mnoho ďalších významných opatrení na ochranu životného prostredia.