STRABAG s.r.o.

Logo Strabag

 • Názov organizácie: STRABAG s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000014
 • Dátum registrácie: 16.10.2018
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: júl 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 14
  Sídlo spol., Direkcie TG Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, NACE 23.99 42.11 42.12 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.99
  Sídlo Oblasti Západ ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava – P.Biskupice, NACE 42.11 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.99
  Sídlo Oblasti Sever Kragujevská 17, 010 01 Žilina, NACE 42.11 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.99
  Sídlo Oblasti Stred Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, NACE 42.11 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.99
  Sídlo Oblasti Východ Priemyselná 248/4, 044 10 Geča, NACE 42.11 42.13 42.21 42.22 42.91 42.99 43.11 43.12 43.99
  Sídlo Oblasti ŽS SK (železničné stavby)  Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá, NACE 42.12 42.13 43.11 43.12
  Obaľovne AMA SK Kragujevská 17, 010 01 Žilina, NACE 23.99
  Obaľovňa Podunajské Biskupice Extravilán mestskej časti BA-P.Biskupice 911 04 Bratislava – P.Biskupice, NACE 23.99
  Obaľovňa Dolné Obdokovce extravilán obce Dolné Obdokovce, 951 04 V. Lapáš, NACE 23.99
  Obaľovňa Predmier extravilán obce Predmier, 013 51 Predmier, NACE 23.99
  Obaľovňa Kalinovo extravilán obce Kalinovo, 985 01 Kalinovo, NACE 23.99
  Obaľovňa Spišský Štvrtok ul. Osloboditeľov, 053 14 Spišský Štvrtok, NACE 23.99
  Obaľovňa Geča Priemyselná 248/4, 044 10 Geča, NACE 23.99
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.99 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
 • sekcia F – stavebníctvo
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť STRABAG s. r. o. je jednou z najvýznamnejších stavebných spoločností etablovaných na slovenskom stavebnom trhu. Spoločnosť je súčasťou nadnárodného koncernu STRABAG SE, ktorá patrí k najväčším koncernom v strednej Európe. Realizujú všetky druhy stavieb v oblasti dopravného a železničného staviteľstva, kde sa zaraďujú k najväčším výrobcom asfaltových zmesí.

V dôsledku neustáleho zlepšovania ekologických výkonov si definovali ekologickú zodpovednosť ako strategickú oblasť. Usilujú sa o znižovanie negatívneho dopadu činnosti na životné prostredie, pokiaľ je to technický možné a ekonomicky únosné. Vzhľadom na koncernové politiky v oblasti životného prostredia a energetickej efektívnosti bola koncernová centrála STRABAG SE v Bratislave realizovaná ako energeticky pasívna budova vykurovaná a chladená s využitím geotermálnej energie Zeme pomocou tepelných čerpadiel. Jednou z hlavných priorít environmentálnej politiky je aj náhrada primárnych surovín za druhotné, náhrada vstupných surovín (kamenivo, asfalt) za odpad z vyfrézovaných asfaltových vozoviek (R-materiál). Tým dochádza k úspore nielen značného množstva drveného kameniva z lomov, ale aj asfaltu, resp. ropy. Recyklácia R-materiálu v súčasnosti prebieha na 9, z celkového počtu 13 obaľovní bitúmenových zmesí (vrátane 6 obaľovní, ktoré sú zaradené do schémy EMAS). Najnovším environmentálnym ukazovateľom, ktorý spoločnosť STRABAG sa rozhodla sledovať je „Množstvo emisií skleníkových plynov zo stavieb za rok“, meraných ako ekvivalent CO2/km z dopravy. Tým chce spoločnosť deklarovať svoju snahu o čoraz intenzívnejšie sledovanie svojej uhlíkovej stopy „carbon footprint“.

„Každá minúta a každý kilogram materiálu, ktoré dokážeme v životnom cykle projektu ušetriť,
je dôležitým prínosom pre naše spoločné životné prostredie“.

Strabag, Ing. B. Lukáč