Slovenská agentúra životného prostredia

 • Názov organizácie: Slovenská agentúra životného prostrediaLogo Slovenská agentúra životného prostredia
 • Registračné číslo: SK-000088
 • Dátum registrácie:  29.04.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 24.08.2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti :
  Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica

  Prevádzka spoločnosti:
  Slovenská agentúra životného prostredia, Dolný Val 20, 010 01 Žilina
  Slovenská agentúra životného prostredia, Karloveská 2, 841 04 Bratislava
 • Sekcia O – VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
  84.12 – Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom SAŽP je  trvalé uspokojovanie požiadaviek zriaďovateľa a zákazníkov pri súčasnom dodržiavaní príslušných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na priame environmentálne aspekty činností organizácie a neustále zlepšovanie kvality produktov a environmentálneho správania.

SAŽP každoročne prijíma opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania na dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov v častiach: odpadové hospodárstvo, stacionárne a mobilné zdroje znečisťovania, ochrana vôd a environmentálne správanie zamestnancov.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti Slovenská agentúra životného prostredia

EV 2021-2024

aktualizované EV 2022

aktualizované EV 2023