PROSPECT, spol. s r.o.

 • Názov organizácie: PROSPECT, spol. s r.o.
 • Registračné číslo: SK-000013
 • Dátum registrácie: 26.04.2018
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: február 2021
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, NACE 38.32, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.99, 43.99, 46.77
  PROSPECT, spol. s r. o., Recyklačné stredisko a Doprava, Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky, NACE 38.32, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.99, 43.99, 46.77
 • sekcia E – dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  38.32 Recyklácia triedených materiálov
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia G – veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
  46.77 Veľkoobchod s odpadom a šrotom

Názov Prospect, spol. s. r. o. nesie dynamická stavebná firma, ktorá sa neustále rozvíja s cieľom klásť významný dôraz na životné prostredie v rámci svojej činnosti. Zameriava sa najmä na stavebnú činnosť pozemných a inžiniersky stavieb a recyklačnú činnosť a s nimi súvisiace služby. Vedenie spoločnosti implementovalo vo svojej firme v roku 2009 integrovaný systém manažérstva (ISO 14 001, ISO 9001, OHSAS 18 001), ktorý vzhľadom na silnejúci záujem o ochranu životného prostredia prostredníctvom minimalizovania negatívnych dopadov stavebnej činnosti spoločnosti na životné prostredie prirodzene vyústil v rozhodnutie zaviesť „nadstavbu“ v podobe schémy EMAS. Pod registráciou EMAS má spoločnosť dve miesta – sídlo spoločnosti a recyklačné stredisko, ktoré sídlia v Nových Zámkoch. Hlavným zámerom v oblasti životného prostredia je riadiť a vykonávať svoje činnosti tak, aby mali minimálny dopad na okolité prostredie. Ich prioritou je šetrné využívanie prírodných zdrojov, materiálov a energie ale aj recyklácia stavebných odpadov a redukcia tvorby využívaných odpadov. K rozpracovaným environmentálnym cieľom spoločnosti patrí zaviesť pracovný postup, ktorý zabezpečí najvyššiu možnú mieru separácie a recyklácie na stavbách a v administratívnych priestoroch, zadefinovať a zaviesť štandardy pre stavenisko a recyklačné stredisko.