SOAR SK a. s.

 • Názov organizácie: SOAR SK a. s.Logo SOAR
 • Registračné číslo: SK-000034
 • Dátum registrácie: 28.10.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 31.08.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti SOAR SK a. s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, NACE 25.11, 25.12, 25.29, 41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29
  Prevádzka kovovýroby spoločnosti SOAR SK a. s., Turie 497, 012 12 Turie, NACE 25.11, 25.12, 25.29, 41.10, 41.20, 42.11, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  25.12 Výroba kovových dverí a okien
  25.29 Výroba ostatných nádrží zásobníkov a kontajnerov z kovu
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia

V Žiline v roku 1998 vznikla spoločnosť SOAR SK a.s., ktorá sa zameriava na stavebno – obchodnú činnosť. SOAR SK a.s. zamestnáva takmer 80 pracovníkov v administratívno-prípravnej sfére. Spoločnosť sa sústreďuje na kvalitnú a profesionálnu činnosť, ktorú dosahuje spoluprácou s overenými dodávateľmi a odbornými pracovníkmi. Realizácia stavebných prác a dodaných materiálov sa sústreďuje nie len na území Slovenska, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie.

Počas existencie spoločnosť realizuje množstvo stavieb pre zákazníkov a viaceré z nich získali ocenenia, ako napríklad čestné uznanie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, za realizáciu bytových domov, ocenenie Diamant slovenského biznisu 2014 a i.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti SOAR SK a. s.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023 - 2026