Adifex a. s.

 • Názov organizácie: Adifex a. s.Logo Adifex
 • Registračné číslo: SK-000021
 • Dátum registrácie: 08.04.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 28.02.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.  
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti: Adifex a.s, Mostová 2, 811 02 Bratislava
  NACE 27.33, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12
  Prevádzka spoločnosti: Adifex a. s., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
  NACE 27.33, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12

  Prevádzka spoločnosti: Adifex a. s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
  NACE 27.33, 41.20, 42.11, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 49.41, 71.12
 • sekcia C – priemyselná výroba
  27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n
 • sekcia H – doprava a skladovanie
  49.41 Nákladná cestná doprava
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Spoločnosť Adifex, a.s. bola založená v roku 2012 ako s.r.o. s historickým pôsobením už v roku 2009. S nárastom činnosti prešla zmenou na akciovú spoločnosť v roku 2015. Na prelome rokov 2020/2021 ich postavenie na stavebnom trhu posilnili fúziou spoločnosti VHS-PS, ktorá dominovala na trhu realizáciou nosných developerských projektov súčasnej Bratislavskej architektúry. 

Dnes je spoločnosť jedna z významných firiem so zameraním na všetky odvetvia stavebnej činnosti: pozemné staviteľstvo, priemyselné staviteľstvo, inžinierske staviteľstvo, vodné staviteľstvo a komplexnej inžinierskej činnosti. Účasťou v systéme EMAS a jeho publicitou vedia mať vplyv aj na ostatných účastníkov na stavebnom trhu, motivovať ich a podporiť ich pozitívny environmentálny prístup. Spoločnosť Adifex vytvorila, zdokumentovala, zaviedla a udržiava systém environmentálneho manažérstva (EMS) a zaväzuje sa trvalo zlepšovať jeho efektívnosť. Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie sú plánované, riadené a monitorované. Týmto spoločnosť spĺňa všetky požiadavky zainteresovaných strán, medzinárodných noriem a právnych predpisov. Za účelom plnenia tohto zámeru vedenie spoločnosti schválilo a zaviazalo sa plniť politiku integrovaného systému riadenia, ktorej významnou súčasťou je aj environmentálna politika.