ŽOS-EKO s. r. o.

Logo ŽOS-EKO

 • Názov organizácie: ŽOS-EKO, s.r.o.
 • Registračné číslo: SK-000010
 • Dátum registrácie: 10. 07. 2015
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: Dielenská Kružná 2, 038 01 Vrútky, NACE 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32
 • sekcia E– dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
  37.00 Čistenie a odvod odpadových vôd
  38.11 Zber iného ako nebezpečného odpadu
  38.12 Zber nebezpečného odpadu
  38.21 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
  38.22 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
  38.31 Demontáž vrakov
  38.32 Recyklácia triedených materiálov

Spoločnosť ŽOS-EKO, s. r. o. pôsobí v oblasti environmentálnych služieb so zameraním na zber, prepravu, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov a čistenie odpadových vôd. Najzaujímavejšími činnosťami spoločnosti sú zber a spracovanie starých vozidiel, spracovanie použitých batérií a chemické a biologické čistenie odpadových vôd. Od roku 2014 spoločnosť modernizáciou technológie zhodnocuje priemyselné batérie vyseparovaním časti negatívnych elektród.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti ŽOS-EKO s. r. o. 

EV 2018-2021

aktualizované EV 2018/2019

aktualizované EV 2019/2020

EV 2021-2024

EV 2021

EV 2022