VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

 • Názov organizácie: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.Logo Vodohospodárske stavby a.s.
 • Registračné číslo: SK-000032
 • Dátum registrácie: 24.08.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41
  Prevádzka spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY  a. s., Marcheggská 86, 900 31 Stupava, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41
  Prevádzka spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Cabajská cesta 36, 949 01 Nitra, NACE 25.11, 25.29, 25.50, 25.62, 25.99, 41.20, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.99, 49.41 
 • sekcia C – priemyselná výroba
  25.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
  25.29 Výroba ostatných nádrží zásobníkov a kontajnerov z kovu
  25.50 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
  25.62 Obrábanie
  25.99 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
 •  sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny

  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n. 
 • sekcia H – doprava
  49.41 Nákladná cestná doprava

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. je moderná stavebná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou. Spoločnosť prešla zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť v roku 1992 a našla uplatnenie vo výrobnej činnosti na Slovensku, ale aj v obchodnej činnosti, ktorú v rozhodujúcej miere realizuje v zahraničí za účasti zahraničných nadnárodných korporácií. Hlavné činnosti spoločnosti sú výstavba kanalizačných a vodovodných sietí, výstavba nových čistiarni vôd, rekonštrukcie a intenzifikácie existujúcich čistiarni odpadových vôd – touto činnosťou sa podieľa na eliminácii znečistenia a ochrane vôd.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. s v Bratislave zavádza dobrovoľnú Schému EMAS v roku 2020. Technologická vybavenosť a výkonnosť, kvalifikovaní zamestnanci s bohatými skúsenosťami ju posúvajú medzi popredné stavebné spoločnosti, so zameraním na komplexnú výstavbu vodohospodárskych a ekologických stavieb, ale aj stavby inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023-2026