VÁHOSTAV – SK, a. s.

 • Názov organizácie: VÁHOSTAV – SK, a. s.Logo Váhostav-sk
 • Registračné číslo: SK-000015
 • Dátum registrácie: 01.07.2019
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: september 2022
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 3
  Sídlo spoločnosti Váhostav – SK, a. s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
  NACE 41.20 42.11 42.12 42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13 43.39
  Prevádzka spoločnosti Váhostav – SK, a. s. Bytčická 14, 010 01 Žilina,
  NACE 41.20 42.11 42.12 42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13 43.39
  Prevádzka spoločnosti Váhostav – SK, a. s. Kamenná ulica 14, 010 01 Žilina,
  NACE 41.20 42.11 42.12 42.13 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.13 43.39
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Váhostav – SK a. s., Bratislava s jej tromi registrovanými miestami spoločnosti sa sústreďuje na štyri oblasti stavebnej  činnosti. Konkrétne v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva, vo vodohospodárskom segmente a segmente ekologických stavieb, v oblasti pozemného staviteľstva. Tieto činnosti spoločnosť realizuje prostredníctvom svojich výrobných divízií nielen na území Slovenska, ale tiež v zahraničí. Uvedomovaním si zodpovednosti nielen voči svojím zákazníkom z hľadiska kvality ponúkaných služieb a produktov, ale i zodpovednosti voči životnému prostrediu v súvislosti s jeho znečisťovaním rozhodol vrcholový manažment spoločnosti v roku 2003 o zmene prístupu k ochrane životného prostredia. Zvolili si stratégiu, v ktorej prioritnou úlohou je vytváranie podmienok k minimalizácii znečistenia životného prostredia a efektívneho využívania energie a zdrojov. Od roku 2018 spoločnosť integrovala do svojho systému manažérstva aj schému EMAS s cieľom trvalo zlepšovať efektívnosť v environmentálnom riadení a vykazovaní  ich environmentálnej výkonnosti. Realizáciou hospodárskych, spoločenských a environmentálnych aktivít ako aj manažérskych rozhodnutí prezentujú uplatňovanie zásad udržateľného rozvoja vo svojej podnikateľskej činnosti.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti VÁHOSTAV - SK a. s.

EV 2019-2022

aktualizované EV 2019

aktualizované EV 2020

EV 2021 - 2024

aktualizované EV 2023