T+T, a.s.

 • Názov organizácie T+TLogo T+T, a.s., a.s.
 • Registračné číslo: SK-000134
 • Dátum registrácie: 05.02.2024
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 21.12.2026
 • Environmentálny overovateľ: ITQ – INŠTITÚT TEÓRIE A KVALITY, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 2
  Sídlo spoločnosti – T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  NACE kódy 38.11, 38.12, 38.21, 38.32
 • sekcia E – Dodávka vody čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby odstraňovania odpadov

38.11 – Zber iného ako nebezpečného odpadu
38.12 – Zber nebezpečného odpadu
38.21 – Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
38.32 – Recyklácia triedených materiálov

Spoločnosť T+T, a.s., s dlhoročnou pôsobnosťou, rozšírením a zlúčením iných spoločností dnes poskytuje nasledovné služby: zhodnocovanie odpadu výrobou alternatívneho paliva, odvoz odpadu, separovaný zber odpadu, prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, kompostovanie odpadu. Spoločnosť venuje sústavnú pozornosť sociálnemu programu, spoločnosť taktiež spolupracuje na budovaní povedomia obyvateľov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti T+T, a.s.

EV 2023-2026