SVOMA, s.r.o.

 • Názov organizácie: SVOMA, s.r.o.Logo SVOMA
 • Registračné číslo: SK-000053
 • Dátum registrácie: 04.08.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2024
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec NACE 41.20 42.11 42.21 42.91 42.99 43.11 43.12 43.22 43.29 43.99 81.29
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.99  Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
 • sekcia N – administratívne a podporné služby 
  81.29 Ostatné čistiace činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti SVOMA, s.r.o. sú komplexné dopravné, inžinierske, pozemné, priemyselné stavby a stavby podľa zákazníckych požiadaviek, napríklad:

 • novostavba budov
 • rekonštrukcia budov
 • výstavba kanalizácie a vodovodov
 • komunikácie a chodníkov
 • úprava vodných tokov
 • protipovodňové opatrenia
 • výstavba čerpacích staníc

V doplnkových službách ponúkajú zimnú a letnú údržbu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Spoločnosť SVOMA, s.r.o. dlhodobo aplikuje princípy systému environmentálneho manažérstva, ako aj systému kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť zamestnáva 37 zamestnancov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti  SVOMA, s.r.o.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2022

Aktualizované EV 2023