SPP

 • Názov organizácie: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Logo Slovenský plynárenský priemysel
 • Registračné číslo: SK-000106
 • Dátum registrácie:  24.03.2023
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 09.02.2026
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s.r.o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  NACE kódy
  35.14, 35.23
 • sekcia D – Dodávka elektriny plynu pary a studeného vzduchu

35.14  Predaj elektriny
35.23  Predaj plynu prepravovaného potrubím

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom v Bratislave, sa neustále posúva v hľadaní nových príležitostí svojich podnikateľských aktivít, pričom od roku 2012 obchoduje s elektrickou energiou, v roku 2021 sa stala výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a plány sa rozvíjajú aj na participácii zhodnocovania odpadov a ich energetického využívania. SPP si dlhodobo uvedomuje zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu vrátane všetkých ich zložiek a interakcií medzi nimi.
SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku a nadväzuje na tradíciu založenú ich  predchodcami pred viac ako 165 rokmi. Dnes dodáva energiu pre viac ako 1,4 milióna odberných miest a sú rovnako spoľahlivým dodávateľom elektriny aj plynu a poskytovateľom energetických služieb.
Zavedené a dobre fungujúce systémy manažérstva napomáhajú procesom, výrazne zjednodušujú výkon práce manažmentu a spresňujú dosiahnuté výsledky, zároveň spájajú prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením spoločnosti s cieľom dosiahnuť environmentálne aj podnikateľské ciele. V súvislosti s rozvíjajúcou sa spoločnosťou a vyšším povedomím o nutnosti ochrany biodiverzity, kvality vôd a pôdneho prostredia, o opatreniach proti klimatickej zmene a nadmernému čerpaniu prírodných zdrojov sa SPP hlási k cieľom OSN, EÚ a SR vrátane cieľov znižovania emisií do roku 2030 a dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

EV 2023-2026

Aktualizované EV 2024