SMS a. s.

 • Názov organizácie: SMS a. s. Logo SMS
 • Registračné číslo: SK-000046
 • Dátum registrácie: 23.03.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 26.10. 2026
 • Environmentálny overovateľ:ASTRAIA Certification s. r. o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti SMS a. s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, NACE 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.99, 71.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce
 •  sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Firma SMS a.s., (skr. STAVBY MOSTOV SLOVAKIA)  je dcérskou spoločnosťou SMP CZ, a.s. Tá má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže ako aj závesných a visutých mostov. Obe spoločnosti patria do celosvetovej skupiny VINCI, ktorý je celosvetoví líder v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúcim k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa. 

Spoločnosť sa súčasne zameriava na vysokú kvalitu práce, dohľadu a prevencie nad znečistením životného prostredia.  Vrcholový manažment spoločnosti prijal dlhodobé ciele so zreteľom na potreby zákazníka, zainteresovaných strán a ochranu životného prostredia. Preto bol prijatý jeden z najrelevantnejších cieľov spoločnosti na rok 2020, a to získanie certifikátu EMAS. Spoločnosť sa ďalej zameriava na potreby a ochranu životného prostredia, a to prostredníctvom vzdelávania a zvyšovania povedomia svojich zamestnancov, čo je súčasťou schémy EMAS.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti  SMS a. s. 

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023 - 2026