PORR s.r.o.

 • Názov organizácie: PORR s. r. o.File:Porr logo.svg
 • Registračné číslo: SK-000016
 • Dátum registrácie: 18.08.2022
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2025
 • Environmentálny overovateľ: ASTRAIA Certification, s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, NACE 41.10; 41.20; 42.11; 42.12; 42.13 42.21; 42.22; ; 42.91; 42.99 
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.

Príbeh stavebnej spoločnosti PORR Group sa začal pred 150-timi rokmi, na Slovensku sa angažujú v stavebných činnostiach od roku 1991. V environmentálnom správaní spoločnosti sa podniká množstvo krokov za účelom posilnenia piatich stabilných pravidiel so záväzkom  celej skupiny PORR k ochrane životného prostredia. Ich starostlivo prepracovaný udržateľný ekologický prístup k stavebným činnostiam a k využívaniu prírodných zdrojov pomáha minimalizovať stopu v životnom prostredí. Zameriavajú sa najmä na výskum a vývoj v záujme ochrany klímy. Vedenie spoločnosti prijalo rozhodnutie proaktívneho prístupu k ochrane životného prostredia zavedením a udržovaním systému environmentálneho manažérstva  dobrovoľnou účasťou v schéme EMAS. Princípy environmentálneho manažérstva uplatňujú v priestoroch svojej trvalej prevádzky v tzv. zelenej budove pod schémou LEED v Bratislave a na dočasných pracoviskách (stavbách). Na znižovanie negatívneho vplyvu svojich činností na životné prostredie cez zmluvných partnerov sa spoločnosť rozhodla zaviesť uplatňovanie kritérií zeleného obstarávania a  auditovanie dodávateľov stavebných prác z hľadiska ich environmentálneho správania s účelom zvýšenia environmentálnej zodpovednosti všetkých aktérov zapojených v celom cykle stavebnej činnosti.