IBEG, a.s.

 • Názov organizácie: IBEG, a.s.Logo IBEG, a.s.
 • Registračné číslo: SK-000051
 • Dátum registrácie: 19.07.2021
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: jún 2024
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s r.o. 
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
  NACE 41.20 42.11 43.21 43.22 43.29 43.11 43.12
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.11  Demolácia
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť IBEG, a.s. so sídlom v Prešove, sa venuje výstavbe novostavieb, rekonštrukčným a sanačným prácam historických budov, modernizácii a prestavbám existujúcich objektov a manažmentu stavieb a poradenstvu v oblasti stavebníctva.

Pri realizácii každej stavby konajú tak, aby vplyv na životné prostredie bol minimalizovaný. Odpad vznikajúci na stavbách prednostne zhodnocujú, prípadne odovzdávajú odberateľom, ktorí sa venujú recyklácii takéhoto druhu odpadu. Iba ak to nie je možné, odovzdajú odpad na riadenú skládku. Pri svojej činnosti uplatňujú zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok a princípy, ktoré sú zakotvené v obchodnej stratégii a v jej každodenných rozhodnutiach a aktivitách.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti IBEG, a.s.

EV 2021-2024

Aktualizované EV 2021