Čo ak už je organizácia certifikovaná podľa normy ISO 14001 alebo používa neformálny EMS?

EMAS a ISO 14001 majú spoločný cieľ – zabezpečiť dobré environmentálne riadenie. Napriek tomu sa príliš často považujú za konkurentov. Od roku 2009 Európska komisia uznala, že norma ISO 14001 môže slúžiť ako odrazový mostík pre schému EMAS. Požiadavky systému manažérstva environmentu podľa normy EN ISO 14001:2015 sú neoddeliteľnou súčasťou schémy EMAS III.

Úspešná certifikácia podľa normy ISO 14001 znamená, že tie najdôležitejšie kroky k registrácii EMAS už boli prijaté. Ďalšie požiadavky zahŕňajú:

  • Úvodné environmentálne preskúmanie: EMAS vyžaduje, aby sa vykonalo úvodné environmentálne preskúmanie, s cieľom identifikovania environmentálnych aspektov organizácie. Ak však organizácia už má EMS certifikovaný podľa normy ISO 14001, nemusí pri implementácii schémy EMAS vykonať formálne environmentálne preskúmanie, pokiaľ sa environmentálne aspekty uvedené v prílohe I plne zohľadnia v certifikovanom EMS.
  • Štátom potvrdené dodržiavanie právnych požiadaviek: Organizácia registrovaná v schéme EMAS musí preukázať úplné dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia.
  • Záväzok k sústavnému zlepšovaniu environmentálneho správania: Organizácia, ktorá chce vstúpiť do schémy EMAS, sa musí zaviazať k sústavnému zlepšovaniu svojho environmentálneho správania. Environmentálne správanie je hodnotené environmentálnym overovateľom.
  • Zapojenie zamestnancov a otvorenosť voči verejnosti: Organizácia registrovaná v schéme EMAS musí preukázať otvorený dialóg so zamestnancami a zainteresovanými stranami, vrátane zúčastnených strán, miestnych orgánov a dodávateľov.
  • Overené environmentálne vyhlásenie: Organizácia musí poskytnúť verejné vyhlásenie o svojom environmentálnom správaní. Environmentálne vyhlásenie porovnáva dosiahnuté výsledky s environmentálnymi cieľmi organizácie a budúce kroky, ktoré je potrebné podniknúť v súvislosti so sústavným zlepšovaním environmentálneho správania organizácie.

72% environmentálnych overovateľov považuje schému EMAS za efektívnejší ako normu ISO 14001 pri zabezpečovaní transparentnosti, dôveryhodnosti a úplnosti environmentálnych vyhlásení a inej dokumentácii (Zdroj: RAVE study, 2018).

Zvýšenie výkonnosti – prechod z neformálneho EMS ku schéme EMAS

V celej Európe existuje množstvo neformálnych EMS. Hoci každý EMS predstavuje hodnotný krok smerom k zlepšeniu environmentálneho správania, organizácie často dosahujú limity takýchto systémov, pretože väčšina z nich sa nezakladá na sústavnom zlepšovaní a aktívnej účasti zúčastnených strán ako pri schéme EMAS.

Lepšia identifikácia zodpovedností v podniku (napr. jasná identifikácia úloh a zodpovedností za riadenie environmentálnych otázok) je tretím najčastejším prínosom pre organizácie, ktoré vstúpili do schémy EMAS, hneď po zlepšovaní sa v dodržiavaní právnych požiadaviek a zníženom riziku environmentálnych sankcií (Zdroj: EMAS evaluation study, 2015).