CED Consulting s. r. o.

 • Názov organizácie: CED Consulting s. r. o.
 • Registračné číslo: SK-000018
 • Dátum registrácie: 11.09.2019Logo CED Consulting
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: august 2022
 • Environmentálny overovateľ: QUALIFORM a. s., Česká republika
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti – Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, NACE 71.1, 71.12 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99
 • sekcia M – odborné, vedecké a technické činnosti
  71.1 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • sekcia F – stavebníctvo k dňu 02.09.2020 Dodatok č.1 k Osvedčeniu
  41.10 Vypracovanie stavebných projektov
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.11 Výstavba ciest a diaľnic
  42.12 Výstavba železníc a podzemných železní
  42.13 Výstavba mostov a tunelov
  42.21 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
  42.22 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
  42.91 Výstavba vodných diel
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.11 Demolácia
  43.12 Zemné práce
  43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
  43.21 Elektrická inštalácia
  43.22 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
  43.29 Ostatná stavebná inštalácia
  43.31 Omietkarské práce
  43.32 Stolárske práce
  43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  43.34 Maľovanie a zasklievanie
  43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
  43.91 Pokrývačské práce
  43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Spoločnosť CED Consulting pôsobí v oblasti podpory investícií, inžinierskych a projekčných služieb, v realizácií stavebných prác, certifikačných služieb a energetického poradenstva. Environmentálne riadenie je trvalou súčasťou integrovaného systému manažmentu, ktoré je založené na procesnom prístupe s cieľom neustáleho zlepšovania, napĺňania environmentálnej politiky a zlepšovania environmentálneho profilu spoločnosti. Vrcholové vedenie sa zaviazalo každoročne vyhlásiť nové environmentálne ciele na podporu ochrany životného prostredia vo vzťahu k významným environmentálnym aspektom. Ustanovené boli dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele s dôrazom na podporu obehového hospodárstva a ochrany životného prostredia s vedomím potreby trvalo udržateľného rozvoja svojich činnosti ale i činnosti v spolupráci s dodávateľmi.

Environmentálne vyhlásenia spoločnosti CED Consulting s. r. o.

EV 2019-2022

aktualizované EV 2019

aktualizované EV 2020

aktualizované EV 2021