AQUAMONT s. r. o.

 • Názov organizácie: AQUAMONT s. r. o.Logo Aquamont
 • Registračné číslo: SK-000030
 • Dátum registrácie: 09.09.2020
 • Dátum vydania ďalšieho environmentálneho vyhlásenia: 14.7. 2026
 • Environmentálny overovateľ: SGS Slovakia spol. s. r. o.
 • Prehľad miest zaradených do schémy EMAS: 1
  Sídlo spoločnosti: AQUAMONT s. r. o., 399, 925 01 Matúškovo
  NACE 41.20, 42.99, 43.12, 23.63, 23.61
 • sekcia C – priemyselná výroba
  23.61 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
  23.63 Výroba transportného betónu
 • sekcia F – stavebníctvo
  41.20 Výstavba obytných a neobytných budov
  42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
  43.12 Zemné práce

Spoločnosť vznikla v roku 1991, s pôvodným zameraním na realizáciu vodovodných a kanalizačných sietí, ktorú neskôr rozšírila o výrobu tlakových rúr z PVC na pitnú  vodu, realizuje systém tlakovej kanalizácie, výrobu betónových prefabrikátov a výrobu betónu. 

Aquamont s.r.o. vzdeláva svojich zamestnancov a zároveň sa sústreďuje na plnenie svojich environmentálnych cieľov, ako napríklad – zvýšenie používania recyklátu, zníženie používania nerastných surovín, spotreby vody, eliminovanie prašnosti a hluku…Pri výrobe betónu využívajú recyklačnú linku aby znížili negatívny dopad na spotrebu vody a nerastných surovín. Spoločnosť v rámci technického a technologického parku sa snaží o postupnú obnovu, aby znížili negatívny dopad zariadení na životné prostredí v podobe emisií, znižovania tvorby odpadov a zvýšenie ich separácie, a taktiež zníženie spotreby primárnych zdrojov. Svojich zamestnancov preškolujú a prehodnocujú ich postup v procese výstavby k životnému prostrediu, za ktorý sú zodpovední.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti AQUAMONT s. r. o.

EV2020-2023

Aktualizované EV 2020

Aktualizované EV 2021

EV 2023 - 2026