Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe? Možnosti znižovania regulačnej záťaže EMAS organizácií

V mesiacoch marec a apríl 2019 sme zorganizovali v mestách Nitra a Poprad seminár na túto tému.

Jedným z konkrétnych nástrojov, ktorý umožňuje zefektívniť environmentálne správanie organizácií a zároveň zvýšiť ich konkurencieschopnosť a kredibilitu je systémový nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržateľného rozvoja EMAS (EU Eco-Managament and Audit Scheme – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit).

Tento špeciálny nástroj riadenia bol vytvorený Európskou komisiou na pomoc organizáciám pri hodnotení a zlepšovaní svojho environmentálneho správania a pri informovaní o ňom. Organizácie, ktoré zaviedli systém riadenia životného prostredia podľa EMAS, už vykonali prvý zásadný krok smerom k ich fungovaniu v súlade s princípmi obehového hospodárstva tým, že pozorne sledujú svoje výrobné procesy, materiálové vstupy a výstupy, čím sa neustále snažia znižovať svoje vplyvy na životné prostredie inovatívnym spôsobom. Ich poznatky o spotrebe zdrojov a vplyve na životné prostredie im umožňujú zavádzať kroky, ktoré optimalizujú využívanie ich zdrojov, zatiaľ čo vynikajúca environmentálna výkonnosť pomáha zvyšovať aj ich konkurencieschopnosť. Schéma EMAS má dôležitú úlohu vo vzťahu k verejnosti a súkromným organizáciám.

EMAS organizácie deklarujú prostredníctvom povinnej environmentálnej správy – Environmentálneho vyhlásenia právny súlad a zverejňujú svoje overené environmentálne správanie. Táto platforma, ktorú EMAS poskytuje, je dôležitým prvkom komunikácie dotknutej organizácie s verejnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva transparentným spôsobom. Má potenciál uľahčiť verejným orgánom oceňovanie najúspešnejších subjektov, ako aj podporiť rozvoj motivačných opatrení a viesť k zníženiu administratívnej záťaže, pretože takto zdieľané informácie poskytujú dostatočnú istotu na odľahčenie od regulačného zaťaženia. Najväčšou výzvou z pohľadu záujmu organizácií o EMAS zostáva rozsah benefitov, ktoré týmto organizáciám prináša. Okrem kontinuálneho znižovania svojho vplyvu na životné prostredie a posilňovania svojej konkurencieschopnosti, napr. cez efektívnejšie využívanie zdrojov, by verejné orgány mali hľadať a prijať vhodné motivačné opatrenia, napríklad v podobe zníženia administratívnej záťaže.

Ing. Gizela Plechová

Mgr. Martin Senčák

SNAS

Prezentácia

 

RNDr. Martin Jursa

RNDr. Janka Schwarzová

SIŽP

Prezentácia

 

RNDr. Daniel Helfer

 

ASTRAIA Certification

Prezentácia

 

Mgr. Peter Čierňava

 

ASTRAIA Certification

Prezentácia

 

Ing. Barbora Bondorová

 

MŽP

Prezentácia

 

Ing. Magdaléna Veselá

 

MŽP

Prezentácia

 

Ing. Radoslav Zajac

 

STRABAG s.r.o.

Prezentácia

 

Ing. Alena Adamkovičová

 

SAŽP

Prezentácia

 

Bc. Ing. Martina Lebeňáková

 

EUROVIA Services, s.r.o.

Prezentácia

 

Cieľom seminára bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom bolo prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Prezentácie, ktoré boli odprednášané na seminári nájdete pod fotografiou prednášajúceho.